hamburg-london's News: 111 zasady ustalania terminow zaplaty w transakcjach handlowych wedlug ustawy z dnia 08 03 2013 r. Tekst pierwotny. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.

Author-15 Lxce Plejtlzjmpe
Jul 12th, 2024

Podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), których indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w art. 27b ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami ...Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r., (prawo przedsiębiorców); podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., (prawo przedsiębiorców); podmioty, o ...W art. 2 pkt 3 wymieniono podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W grupie tej znajdują się więc jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym jednostki samorządu ...W dniu 23.06.2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw („Projekt"), autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.. Nowelizacja obejmuje zmianę 3 aktów prawnych: Ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym ...W przypadku transakcji handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, za ... 483, 484 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz ...This question is about the U.S. Bank Cash+® Visa® Secured Card @john_miller • 08/03/22 This answer was first published on 08/03/22. For the most current information about a financi...płatniczych (Dz.U. z 2019 poz. 1649) w związku z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 11 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Nie dochodzi się rekompensaty za koszty odzysiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r ...Do wcześniejszych umów należy stosować przepisy uchylonej ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 ze zm.).Podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185, 326 i 412), których indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w art. 27b ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów ...Podmioty, o których mowa w art. 27b podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, z późn. zm.), których indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w …Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachu...W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej wskazano, że celem jej wprowadzenia jest z jednej strony zapewnienie zgodności ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm., dalej: u.t.z. z dyrektywą Parlamentu ...Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., wynosi: 8,1% w …Wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych. Do 31 grudnia 2022 r. stopa referencyjna NBP będzie wynosiła 16 %. Od 1 stycznia 2023 r wzrośnie do wysokości 16,5 %. Strony transakcji mogą uzgodnić w umowie odsetki za opóźnienie ...Royal KPN N.V. Press release: KPN announces appointments for its Board of Management 27-March-2023 / 08:03 CET/CEST The issuer is so... Royal KPN N.V. Press release: KPN a...Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) Stan prawny aktualny na dzień: 17.05.2024 Dz.U.2023.0.1790 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach ...W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski ukazało się obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27.6.2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2022 r. poz. 636). Na podstawie art. 11c NadmOpTransHandlU ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od 1.7.2022 r. do 31.12.2022 r., wynosi: 1Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w rozumieniu art. 4 i następnych ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. od kwoty … liczonych od dnia … do dnia zapłaty.Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowychTermin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę …lowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 i 2414) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach hand- lowych, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., wynosi: 1) 14,75% w stosunku rocznym ‒ w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym; 2 ...Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Pokaż treść w pełnym oknieW dniu 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013, 403). Ustawa ta zastąpiła ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm). Celem projektowanej ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych przez ...Wysokość ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych. Do 31 grudnia 2022 r. stopa referencyjna NBP będzie wynosiła 16 %. Od 1 stycznia 2023 r wzrośnie do wysokości 16,5 %. Strony transakcji mogą uzgodnić w umowie odsetki za opóźnienie ...Niemniej jednak wskazana regulacja nie jest jedyną wartą odnotowania z perspektywy zamawiających. Przepis art. 10 nowelizacji przewiduje zmianę znacznej część aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118). Zamówienia publiczne a ...Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych Pokaż treść w pełnym oknie . Permalink ELI: ... 2022-12-08 . Uwagi: 1) art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2023 r.; 2) art. 1 pkt 5, 6 i 15 oraz art. 3 ust. 4 i 5 ...Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024 Dz.U.2023.0.1790 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach ...W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118) wprowadza się następujące zmiany: 1) w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: "o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych"; 2) art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1.ściom w transakcjach handlowych. Należy zauważyć, że na organach publicznych spoczywa w związku z tym szczególna odpowiedzialność w tym zakresie. Kryteria definicji MŚP znajdują się w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym defi­ nicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przed­ siębiorstw (1).

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 935; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych, skutki …Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024 Dz.U.2023.0.1790 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych …Z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw tj. ustawa a z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1830), która ma na celu rozszerzenie ochrony wierzycieli oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej dłużników, a w …Art. 29. - Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Pełna treść . Dziennik Ustaw. Dz.U.2015.1830 Akt obowiązujący . Wersja od: 9 listopada 2015 r. Art. 29. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz ...Art. 11. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) - 1. Strony transakcji handlowej mogą ustalić w umowie harmonogram spełnienia świadczenia ...Tym samym podatnik może ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji dla celów podatku VAT oraz podatku dochodowego. Powyższy sposób przeliczania transakcji został wprowadzony na zasadzie dobrowolności. Podatnik ma więc prawo, a nie obowiązek stosowania nowych rozwiązań związanych z przeliczaniem transakcji.W dniu 1 stycznia 2020 roku wprowadzono do art. 730 1 §2 1, zgodnie z którym „Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym ...W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wynosi: 1) 8,1% w stosunku rocznym ‒ w ...Dnia 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403), która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., br 139, poz. 1323 ze ...Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2020 r., przedsiębiorcy do końca stycznia każdego roku mają składać sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, obejmujące poprzedni rok kalendarzowy. Nie ma przy tym znaczenia to, że spółka może stosować inny rok obrachunkowy.ądzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1), w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europej­ skiego Tytułu Egzekucyjnego dla …Tekst pierwotny. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ...Można je znaleźć we wspomnianej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2013 r. Poniżej wymieniamy 3 wybrane zasady z tej ustawy. 1. Termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni ... Konsultacje publiczne tego projektu zakończą się 24 maja 2024 r. Do tego dnia można przesyłać do MF swoje uwagi i opinie.Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893) Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2414) Art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ...Szanowni Państwo, Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., nazywane w skrócie „RODO" informujemy, że na naszej stronie internetowej używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ...

steve barry

Dz.U.2023.0.1790 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) 1. Strony transakcji handlowej mogą ustalić w umowie harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, pod warunkiem że …Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowychW ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza się ... pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja ...Art. 15 Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 1. Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. W przypadku transakcji handlowych ...RIO Białystok: Odpowiadając na wniosek z dnia 6 września 2022 r., o zajęcie stanowiska w przedmiocie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893) w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego występującej w roli wierzyciela oraz konieczności dochodzenia należności z tytułu ...1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Art. 2. [Stosowanie przepisów ustawy] Przepisy ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są:W dniach 8-9 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła kolejny raz utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Przypomnijmy, że RPP po posiedzeniu w dniach 3-4 października br. obniżyła stopy o 0,25 pkt. proc. Od 5 października br. stopa referencyjna wynosi zatem 5,75%.W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 ...Art. 1. Ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Art. 2. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3));4,5% w skali roku od 18 marca 2020 r., 5% rocznie - od 1 stycznia 2016 r. do 17 marca 2020 r.). Maksymalna stawka odsetek ustawowych (kapitałowych), na podstawie art. 359 § 2 1 kodeksu cywilnego wynosi w 2024 roku 18,50% w skali roku (stawka ta obowiązuje od 5 października 2023 r.) (poprzednio: 19,00% w skali roku od 7 września 2023 r.Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 23 września 2003 | Ustawy ...

Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 403. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Organ wydający SEJM; Status aktu prawnego obowiązujący; Data ogłoszenia 2013-03-28; Data wydania 2013-03-08; Data wejścia w życie 2013-04-28; Data obowiązywania 2013-04-28; Treść; Dziennik Ustaw - rok 2013 - wszystkie ...Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych5 czerwca, 2013 przez Marta Sabat. Z dniem 28 kwietnia 2013r. weszła w życie nowa Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Tym samym wdrożono do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.29 września 2022 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Uchwalona ustawa przewiduje rozwiązania w dwóch zasadniczych obszarach: doprecyzowanie przepisów i uproszczenie tzw. obowiązku sprawozdawczego; oraz ...Jak dochodzić odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Dochodzenie roszczeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych możliwe jest w postępowaniu nakazowym, które ma charakter uproszczony i przyspieszony w stosunku do zwykłego postępowania sądowego.Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024 Dz.U.2023.0.1790 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych …Od stycznia 2020 r. obowiązuje tzw. Ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych, która wprowadziła wiele istotnych regulacji. Przepisy ustanowiły m.in. maksymalne terminy zapłaty w transakcjach handlowych i wyposażyły UOKiK w nowe kompetencje kontrolne. Nad ustawą szczególnie pochylić powinni się jednak najwięksi przedsiębiorcy, gdyż to na duże podmioty nakłada ona najwięcej ...Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) - 1. …16 listopad 2022. 2 min. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą, która wprowadza zmiany w zakresie regulacji o szeroko rozumianych zatorach płatniczych. Jedną z modyfikacji jest wydłużenie terminu składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty do 30 kwietnia każdego roku. Niezależnie od odroczenia terminu raportowania ...Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. …a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych spraw i czynności związanych z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 776), lub udzieleniem gwarancji spłaty kredytu refinansowego, o której mowa w art ...1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221); 2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców; 3) podmioty, o których mowa w art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września ...Termin przedawnienia roszczenia o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, opartego na art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzednio pod nazwą: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 118), określa art ...W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403) wprowadza się ... pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 maja ...Tekst pierwotny. Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wynosi: 1) 8,1% w stosunku rocznym ...

Warszawa, dnia 27 grudnia 2022 r. Poz. 1263 OBWIES!

3) podmioty, o których mowa w art. 4 stosowanie przepisów ustawy do zamawiających publicznych, art. 5 stosowanie przepisów ustawy do zamawiających sektorowych ust. 1 i art. 6 stosowanie przepisów ustawy do zamawiających subsydiowanych ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 ...Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadzona pierwotnie w 2013 r. ma na celu zapobieganie opóźnieniom w płatnościach pomiędzy przedsiębiorcami. Ma ona zastosowanie jedynie do transakcji handlowych, czyli obrotu profesjonalnego, gdy obie strony mają status przedsiębiorcy, a …

Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach hand- lowych, od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wynosi: 1) 14% w stosunku rocznym ‒ w …Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia ...Na podstawie art. 11c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach hand-lowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) ogłasza się, że wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlo-wych, od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., wynosi: 1) 13,75% w stosunku rocznym ‒ w ...Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia …

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424), wierzycielowi przysługuje od dłużnika kwota ryczałtowego zadośćuczynienia, bez konieczności odrębnego wezwania go do zapłaty, która stanowi równowartość kwoty:Nabycie statusu dużego przedsiębiorcy wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami, które wynikają w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424, dalej: ustawa). Jej przepisy mają co do zasady zapobiegać zatorom płatniczym w ...Te czasy się jednak skończyły 1 stycznia br., kiedy to weszła w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks ...

Map of tour stops

All Comments (51)

Profile Image 92
Njlqc Ezmpxan
Commented on Jul 15th, 2024
Przypomnieć należy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935) (dalej: „Ustawa").Zgodnie z art. 13a Ustawy, podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r ...
Profile Image 9
Plq Dknicsophq
Commented on Jul 14th, 2024
W polskim prawie jest mowa o dwóch rodzajach odsetek za opóźnienie, gdzie te pierwsze, związane ze sprzedażą konsumencką, regulowane są przez Kodeks cywilny, a drugie - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych - przez ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Profile Image 6
Avgeph Niutini
Commented on Jul 15th, 2024
16 listopad 2022. 2 min. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą, która wprowadza zmiany w zakresie regulacji o szeroko rozumianych zatorach płatniczych. Jedną z modyfikacji jest wydłużenie terminu składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty do 30 kwietnia każdego roku. Niezależnie od odroczenia terminu raportowania ...
Profile Image 69
Cku Oqufxnywvbx
Commented on Jul 07th, 2024
Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych[1] do dnia 31 stycznia 2021 r. niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdanie o terminach …